Jaké jsou druhy pozemků a co ovlivňuje jejich cenu?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… Tato zaklínadla, která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu, mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná. Faktorů, které ovlivňují ceny pozemků je spousta. Mezi nejdůležitější patří druh pozemku a způsob jeho využití.

Základní členění pozemků podle druhů

zastavěné plochy a nádvoří, lesní pozemky, vodní plochy, ostatní plochy, zemědělské pozemky tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty

Rozdíl mezi pozemkem a parcelou

Pozemek je označení pro určitou část zemského povrchu vyčleněnou nějakou hranicí, např. vlastnictvím, způsobem využití, katastrálním územím, regulačním plánem, územním rozhodnutím apod. Může se jednat jen o jednu parcelu, ale i o jejich soubor.

Parcela je konkrétní část pozemku vyčleněná v katastrální mapě a označená parcelním číslem. Rozlišujeme dva typy parcel. Stavební, tj. zastavěná plocha a nádvoří, a ostatní pozemkové parcely.

Co ovlivňuje cenu pozemku

Pozemky se evidují v katastru nemovitostí, kde je u každé jednotlivé parcely určen typ pozemku, případně způsob jeho využití. Je však třeba dodat, že záznam v katastru nemovitostí nemusí nutně odpovídat skutečnému stavu. Např. pozemek zapsaný v katastru nemovitostí jako orná půda nebo zahrada, může být podle územního plánu obce určen jako veřejné parkoviště, manipulační plocha, sportoviště nebo i ke stavbě rodinného domu.

Je tedy třeba brát ohled právě na územní plán obce, případně na regulativa, která mohou cenu pozemku také ovlivnit. V některých případech se může jednat o minimální rozdíly, jindy může jít až o několikanásobek (v horším případě zlomek) původní hodnoty pozemku. Záleží na povaze změny, druhu pozemku a způsobu jeho využití.

Nejčastější změny

Vlastníte ornou půdu – obec se rozvíjí a v územním plánu určí tento pozemek pro výstavbu obytných staveb nebo průmyslové zóny = zhodnocení pozemku.

Vlastníte trvalý travní porost – obec plánuje vybudovat novou komunikaci přes tento pozemek = výkupní cena je obvykle vyšší než hodnota zemědělského pozemku.

Vlastníte pozemek určený pro stavbu rodinného domu a nemáte platné stavební povolení – obec vydá stavební uzávěru např. z důvodu nedostatečné kapacity čističky odpadních vod = dočasné, někdy i trvalé znehodnocení pozemku.

Pozemek určený pro stavbu rodinného domu – obec určí v územním plánu sousední nebo blízké pozemky pro výstavbu průmyslové zóny = v případě výstavby obchodního centra může dojít ke zhodnocení pozemku, v případě výstavby skladovacích nebo výrobních hal může naopak hodnota pozemku klesnout.

Atd.